Rekrutacja uczestników projektu
„Elbląska Szkoła Eksperymentu"
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Zespół Szkół i Placówek Sportowych IV Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu" rozpoczyna z dniem 6 września 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

 • uczniów klas I na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie I i II semestru roku szkolnego 2021/2022,
 • rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Zgodnie z regulaminem rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

 • dla uczniów od 06.09.2021r. do 17.09.2021r.
 • dla rodziców/ opiekunów od 06.09.2021r. do 17.09.2021r.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły (zakładka projektu Elbląska Szkoła Eksperymentu).

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu
Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł

„Elbląska Szkoła Eksperymentu”
projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Opis ścieżek wsparcia dla Uczestników Projektu
(Dotyczy II półrocza roku szkolnego 2020/2021)

 • Wsparcie dla uczniów
  • Przewidywane są trzy formy wsparcia dla uczniów w postaci zajęć dodatkowych:
   • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
   • zajęcia rozwijające uzdolnienia,
   • kółka zainteresowań.
  • Wszystkie formy mogą być prowadzone w modułach: matematyka, geografia, chemia, biologia, fizyka.
  • Warunki realizacji zajęć dla uczniów:
   • grupa zajęciowa będzie składała się z 8 uczniów,
   • średnia tygodniowa ilość zajęć dla uczniów będzie wynosiła 2,5 godz. dydaktyczne,
   • dla każdej grupy zajęciowej przewidywane jest przeprowadzenie do 40 godz. dydaktycznych zajęć dodatkowych, które będą realizowane od marca 2021 r. do czerwca 2021 r.
  • Uczniowie będą mieli możliwość zdiagnozowania pod kątem predyspozycji w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, tj.: odbędą indywidualne spotkania ze specjalistą (śr. 4h na ucznia), które wpisują się w obszar pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Spotkania będą polegały na udzielaniu wsparcia uczniom w zakresie rozwiązywania problemów dydaktycznych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom.
 • Szkolenie dla nauczycieli
  • Wsparcie dla nauczycieli będzie realizowane poprzez przeprowadzenie szkolenia "Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) i matematyki w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw pracy metodą eksperymentu oraz rozwijanie umiejętności myślenia matematycznego i naukowego”.
  • Dzięki szkoleniu nauczyciele uzyskają umiejętności i kompetencje niezbędne do nauczania metodą eksperymentu na zajęciach wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego w tym zajęciach wyrównawczych oraz zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów. Przeszkolenie doskonalące umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do efektywnego stosowania aktywizujących metod pracy z uczniem, opartych na metodach analitycznych i badawczych, na eksperymencie, doświadczeniu, obserwacji ujętych w podstawie programowej z biologii, chemii, fizyki i geografii oraz matematyki zgodnie z zasadami metody naukowej i zachowaniem jej procedury.
  • Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą w 3 grupach:
  • Grupa I Matematyczna,
  • Grupa II Fizyczno-Chemiczna,
  • Grupa III Biologiczno-Geograficzna.
  • Grupy będą liczyły średnio po 10 nauczycieli. Każda grupa objęta będzie 48-godzinnym szkoleniem podzielonym na 6 dni szkoleniowych (średnio po 8 godzin dydaktycznych).
  • Szkolenie będzie podzielone na moduły:
   • budowanie zespołu (integracja grupy) — 6 h,
   • podstawy teoretyczne, w tym dotyczące wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), a także korzystania z e- podręczników i innych zasobów znajdujących się na m.in. na stronach internetowych www.ore.edu.pl, www.scholaris.pl – 8 h,
   • część praktyczna, przeprowadzona z użyciem sprzętu dostępnego i zakupionego do pracowni szkolnych i pracowni międzyszkolnej – Elbląskiego Centrum Eksperymentu (ECE) -30 h,
   • ewaluacja i rezultaty szkolenia – 4 h.
  • Ukończenie szkolenia będzie potwierdzone wystawionym zaświadczeniem.
 • Wsparcie dla rodziców
  • Wsparcie będzie udzielane poprzez potkania indywidualne dla rodziców, które będą miały charakter pomocy w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci (śr. 2h na rodzica). Zajęcia będą odbywały się w tygodniu po lekcjach, głównie w pracowniach szkolnych, w zależności od harmonogramu działalności szkoły.

Plakat - pdf

Zakładka projektu

„Elbląska Szkoła Eksperymentu"
projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IV Liceum Ogólnokształcące jako Jednostka Realizująca Projekt „Elbląska Szkoła Eksperymentu" rozpoczyna z dniem 1 lutego 2021 r. rekrutację uczestników projektu:

 • 40 uczniów klas I i II na zajęcia dodatkowe prowadzone w okresie II półrocza roku szkolnego 2020/2021,
 • 5 nauczycieli na szkolenie podnoszące kompetencje w zakresie nauczania metodą eksperymentu,
 • 5 rodziców/opiekunów uczniów, którym będzie udzielone wsparcie w zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich dzieci.

Zgodnie z regulaminem rekrutacja będzie prowadzona w terminach:

 • dla uczniów od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
 • dla nauczycieli od 01.02.2021 r. do 19.02.2021 r.
 • dla rodziców/ opiekunów od 01.02.2021 r. do 26.02.2021 r.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie w terminie rekrutacji Deklaracji uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji) i złożenie jej w sekretariacie szkoły.

Regulamin i harmonogram rekrutacji znajdują się w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej www.liceum.elblag.pl .

Zapraszamy do udziału w projekcie.
Tytuł projektu: Elbląska Szkoła Eksperymentu
Wartość projektu: 4 292 173,81 zł
Dofinansowanie: 4 036 573,81 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 3 648 347,73 zł