flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Pedagog

Pedagog

mgr Beata Pielech

Godziny pracy:

poniedziałek od 8:30 do 11.30

wtorek od 11.35 do 12.35

środa od 11.00 do 12.00

czwartek o 9.40 do 13.40

piątek od 10.00 do 13.30

Inne terminy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

tel. 55 625-89-41

 

Konsultacje:

Dyżur w czasie konsultacji dla rodziców od 17 do 18  zgodnie z harmonogramem konsultacji.

Uczniowie, którzy są pod opieką poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni specjalistycznych proszeni są o dostarczenie opinii lub orzeczeń.

Stypendia

Wnioski przyjmowane są na początku września.

Stypendia socjalne: uczniowie z Elbląga składają wnioski w szkole do 15 września, z innych miejscowości w swoich gminach.
Wnioski o stypendium szkolne można pobrać z eped moduł Stypendia lub w gabinecie pedagoga szkolnego.

Uczniowie, którzy mają trudną sytuację materialną, wysokie wyniki w nauce i wyróżniają się pod względem aktywności (konkursy przedmiotowe, sportowe, artystyczne, wolontariat itp.) mogą składać wnioski o stypendia:
Szansa z Fundacji Elbląg:  www.fundacja.elblag.pl/
Uczniowie niepełnosprawni mogą składać wnioski o stypendium Słonik:  www.fundacja.elblag.pl/
Wnioski należy złożyć w siedzibie Fundacji Elbląg, ulica Związku Jaszczurczego do 7 września.

Wyprawka szkolna 2018

W roku szkolnym 2018/2019 pomoc w formie dofinasowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej skierowana jest do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  5. z autyzmem, w tym zespołem Aspergera,
  6. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  7. z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Pomoc może być udzielona na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka).

Wniosek można pobrać w gabinecie pedagoga szkolnego, w sekretariacie lub ze strony eped.pl
Wnioski proszę składać do 10.09.2018 w gabinecie pedagoga szkolnego (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego).
Szkoła dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

*Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT (wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników, do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2018 „Wyprawka szkolna". 

Góra