mgr Marta Misterkiewicz

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie

Jeśli potrzebujecie Państwo lub uczniowie rozmowy i wsparcia pedagoga, zapraszamy do kontaktu za pomocą strony Facebook IV LO w Elblągu Psycholog lub poprzez wiadomości prywatne, dziennik.

Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek  8:00 - 10:30
wtorek 10:30 - 11:30, 12:30 - 13:30
środa 11:30 - 12:30
czwartek 8:45 - 9:45, 11:45 - 12:45
piątek 8:00 - 10:30

 

Wyprawka szkolna 2023/2024
Informacja na temat zasad udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2023

Wniosek należy złożyć do dnia 07.09.2023 r. w szkole, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2023/2024.

W IV LO wnioski przyjmować będzie pedagog szkolny w dniach 4-7.09.2023 r. (trzeba je złożyć osobiście).

(Wniosek jest do pobrania w szkole oraz na stronie www.eped.pl)

Przyznanie pomocy następuje na wniosek opiekunów ucznia (rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorów regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Dz.U. z 2023 r. poz. 810), pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.­ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 poz. 1287 oraz z 2022 r. poz. 1116).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 pomocą obejmie się uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. słabowidzących,
  2. niesłyszących,
  3. słabosłyszących,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6
  8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności , o których mowa w pkt 1–6 i 8

Pozostałe informacje (np. na temat potwierdzeń potrzebnych do rozliczenia zakupów) oraz wzory dokumentów znajdują się w plikach dołączonych do niniejszego artykułu.