flag-enflag-deflag-ruflag-fr

Rekrutacja

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/19 odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną poprzez stronę:

https://eped.pl

Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą.

UWAGA!
Kandydaci, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu, mogą tradycyjnie (druk do pobrania w szkole bądź na stronie) złożyć go w szkole I-go wyboru.

Liceum Ogólnokształcące kształcenie w zakresie rozszerzonym z Język obcy Liczba oddziałów Liczba miejsc Forma kształcenia Uwagi

języka polskiego, biologii

klasa integracyjna       humanistyczno-psychologiczna 

angielski,

niemiecki,

hiszpański

1 20 integracyjna Uczeń uczy się języka angielskiego i wybiera drugi język obcy

matematyki, geografii

klasa sportowa – piłka nożna
1 30 sportowa - piłka nożna*

biologii, geografii

klasa sportowa – piłka ręczna
1 30 sportowa - piłka ręczna*

* kandydatów do klasy sportowej obowiązuje próba sprawności fizycznej i z zakresu gry w piłkę ręczną (nożną) w terminach podanych w zarządzeniu nr 9/2017/2018 Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu.

WAŻNE! Uczniowie ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej mają obowiązek złożyć orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu (piłka nożna i piłka ręczna) wydane przez specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza.
Brak stosownego orzeczenia wiąże się z odrzuceniem  wniosku o przyjęcie do klasy sportowej. Więcej inforrmacji.

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka ręczna

Kryteria rekrutacji do klasy sportowej - piłka nożna

 

Zarządzenie nr 9/2017/2018

Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
z dnia 19 lutego 2018

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów

Na podstawie art. 149 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586) oraz zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

zarządza się co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu na rok szkolny 2018/2019:

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

od 7 maja 2018 

do 12 czerwca 2018

od 16 lipca 2018

do 7 sierpnia 2018

2.

Składanie wniosków o przyjęcie do klas sportowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym.

od 7 maja 2018

do 18 maja 2018

od 16 lipca 2018

do 31lipca 2018

3.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych.

21 maja 2018 piłka nożna

22 maja 2018 piłka ręczna

termin dodatkowy:

29 maja 2018 piłka nożna i piłka ręczna

8 sierpnia 2018

piłka nożna i piłka ręczna

4.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 8 czerwca 2018

do 14 sierpnia 2018

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum  oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 22 czerwca 2018

do 26 czerwca 2018

Świadectwo składane razem z wnioskiem (pkt. 1)

6.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwage w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 29 czerwca 2018

do 21 sierpnia 2018

7.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów  niezakwalifikowanych.

do 2 lipca 2018

do 22 sierpnia 2018

8.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 10 lipca 2018

do 29 sierpnia 2018

9.

Podanie do publicznej wiadomości

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informacji o liczbie wolnych miejsc.

 do 11 lipca 2018

30 sierpnia 2018

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

do 12 lipca 2018

godz. 12.00

do 31 sierpnia 2018

godz. 12.00

11.

Składanie wniosków

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia

opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez Komisję Rekrutacyjną.

do 5 dni od dnia

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.

Złożenie do Dyrektora liceum odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od terminu

otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

14.

Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

do 7 dni od dnia

złożenia do Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

 

§ 2

Ustala się kryteria przyjmowania młodzieży do IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2018/2019:

1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w art. 20f ust. 2 pkt 1, art. 20h ust. 6 pkt 2 ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz.60) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r. wynik przedstawiony w procentach z:
1) języka polskiego,
2) historii i wiedzy o społeczeństwie,
3) matematyki,
4) przedmiotów przyrodniczych,
5) języka obcego na poziomie podstawowym
mnoży się przez 0,2;

2. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, bierze się pod uwagę: język polski, matematykę, biologię i język obcy kontynuowany w gimnazjum po szkole podstawowej (poziom III.1) i przyznaje się za oceny następującą liczbę punktów:
1) celujący – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobry – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobry – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostateczny – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczający – przyznaje się po 2 punkty.

3. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4. W przypadku przeliczania na punkty szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 8 i art. 321 ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1) – 4), artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.
W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt. 1) – 5), wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przelicza się na punkty oceny z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;

2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.
7. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 6, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

8. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, na podstawie zwolnienia przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzmainacyjnej, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
1) celującym – przyznaje się 20 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
3) dobrym – przyznaje się 13 punkty;
4) dostatecznym – przyznaje się 8 punkty;
5) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, na rok szkolny 2018/2019.

 

 

Góra